Ισολογισμός (Balance Sheet)

Το balance sheet ή ο ισολογισμός μιας εταιρείας δείχνει την οικονομική κατάσταση της. Ο σκοπός του ισολογισμού είναι να ενημερώνει τους επενδυτές για την πορεία της εταιρείας και επομένως όλες οι ανώνυμες εταιρείες υποχρεωτικά παρουσιάζουν ισολογισμό στο τέλος κάθε οικονομικού έτους.

Ο τρόπος με τον οποίο διαμορφώνεται ο ισολογισμός διαφέρει από χώρα σε χώρα, και πρόσφατα δημιουργήθηκαν διεθνή οργανισμοί για να καθορίσουν διεθνή πρότυπα για ισολογισμούς.

Ο ισολογισμός έχει δύο μέρη, το ενεργητικό (assets) και το παθητικό (liabilities). Το ενεργητικό δείχνει την περιουσία της εταιρείας, π.χ., κτήρια, επενδύσεις, κλπ. Τα παθητικό δείχνει τα χρέη της επιχείρησης, π.χ., δάνεια, και το χρέος ως προς τους επενδυτές είτε είναι οι μετοχές ή τα κέρδη της επιχείρησης.

Βασικός όρος του ισολογισμού είναι ότι το σύνολο του ενεργητικού είναι ίσο με το σύνολο του παθητικού. Με αυτό το τρόπο ο ισολογισμός ελέγχει την λειτουργία της εταιρείας – αν το ενεργητικό δεν είναι ίδιο με το παθητικό, τότε η εταιρεία κρύβει κάποιο στοιχείο.

Οι ισολογισμοί εταιρειών ελέγχονται από εξωτερικό ελεγκτή που εκδίδει την άποψή του για την ορθότητα των στοιχείων. Οι πιο γνωστές εταιρείες ελεγκτών είναι η Delloitte, η PWC, η Ernst & Young, και η KPMG.