Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ)

Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) είναι το σύνολο παραγωγής μίας οικονομίας μέσα σε ένα έτος. Το ΑΕΠ είναι βασικό μέτρο οικονομικής ανάπτυξης και πλούτου μιας οικονομίας.

Η οικονομική ανάπτυξη υπολογίζεται ως η ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ από έτος σε έτος.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ είναι βασικό μέτρο πλούτου και υπολογίζεται ως το ΑΕΠ διά το πληθυσμό μιας χώρας.

Το ΑΕΠ της Ελλάδος τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται στα 250-300 δισεκατομμύρια Ευρώ και το κατά κεφαλή ΑΕΠ στα 25.000-30.000€.

Ο αγγλικός όρος για το ΑΕΠ είναι Gross Domestic Product (GDP). Πληροφορίες για το ΑΕΠ κάθε χώρας προσφέρει η Google με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) σε αυτή τη σελίδα.