Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα

Το Ακαθάριστο Εθνικό Εισόδημα (ΑΕΕ) είναι το σύνολο παραγωγής μιας χώρας μείον τα χρήματα που στέλνουν αλλοδαποί και ξένες εταιρείες στις χώρες προέλευσής τους και συν τα χρήματα που στέλνονται πίσω στη χώρα από ομογενείς και εταιρείες που λειτουργούν στο εξωτερικό. Είναι το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) μείον τα χρήματα που φεύγουν από τη χώρα, συν τα χρήματα που επιστρέφουν.

Είναι καλύτερο μία χώρα να έχει υψηλό ΑΕΠ και χαμηλότερο ΑΕΕ, π.χ., να έχει υψηλή παραγωγή από ξένες εταιρείες και αλλοδαπούς, ή να έχει χαμηλότερο ΑΕΠ και υψηλότερο ΑΕΕ, π.χ., να έχει χαμηλή εγχώρια παραγωγή και υψηλά κέρδη από το εξωτερικό;

Ιστορικά το υψηλό ΑΕΠ φέρνει μεγαλύτερα οφέλη από το υψηλότερο ΑΕΕ διότι το υψηλότερο ΑΕΕ έχει μεγαλύτερο μακροοικονομικά ρίσκο.

Ο αγγλικός όρος για το ΑΕΕ είναι Gross National Income (GNI). Πληροφορίες για το ΑΕΕ κάθε χώρας προσφέρονται από τη Google με δεδομένα της Παγκόσμιας Τράπεζας (World Bank) σε αυτή τη σελίδα.