Ν.3601/2007

Ο νόμος Ν3601/2007 (1 Αυγούστου, 2007) ορίζει τις προϋποθέσεις για τη λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων στην Ελλάδα. Ο νόμος ενσωματώνει στην Ελληνική τραπεζική νομοθεσία τις Οδηγίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικές με την ανάληψη και λειτουργία πιστωτικών ιδρυμάτων.

Πατήστε εδώ για να διαβάσετε τη πλήρες νομοθεσία.