Συνταξιοδοτικά κεφάλαια (Pension funds)

Συνταξιοδοτικά κεφάλαια (ή pension funds στα αγγλικά) είναι οι συγκεντρωτικές εισφορές από συνταξιοδοτικά πλάνα, οι οποίες θεμελιώνονται από τους ασφαλιστικούς φορείς, ενώσεις ή άλλους οργανισμούς, στους οποίους μετέχουν οι εργαζόμενοι, με σκοπό την παροχή συνταξιοδοτικών προνομίων στους τελευταίους.

Λόγω της μαζικότητας, αλλά και του υποχρεωτικού χαρακτήρα της συμμετοχής των εργαζομένων στα pension funds (αυτόματη παρακράτηση από τα εκάστοτε λογιστήρια προ της καταβολής του καθαρού μισθού), τα pension funds αποτελούν τα μεγαλύτερα μπλοκ επενδύσεων στις περισσότερες χώρες ανά τον κόσμο και κυριαρχούν στις αγορές μετοχών, όπου και επενδύουν.

Είναι σύνηθες το γεγονός τα pension funds να εξαιρούνται του φόρου από κέρδη κεφαλαίων και τα κέρδη από τα χαρτοφυλάκια επενδύσεων τους τυγχάνουν ιδιαίτερης μεταχείρισης όσον αφορά τη φορολόγησή τους, καθώς είτε αυτή αναβάλλεται είτε δεν λαμβάνει χώρα.

Η σύνταξη μπορεί να θεωρηθεί ως μια αξίωση των κερδών των μελλοντικών εργαζομένων. Ορισμένες χώρες επιλέγουν να πληρώσουν αυτές τις αξιώσεις από μελλοντικούς φόρους, ενώ άλλες θεσπίζουν ειδικά κεφάλαια για να επενδύσουν σε οικονομικά κεφάλαια. Αυτά τα οικονομικά κεφάλαια (ομόλογα, περιουσιακά στοιχεία κλπ.) θα μπορέσουν να πληρώσουν τις συντάξεις, μόνο επειδή οι μελλοντικοί εργαζόμενοι παράγουν το εισόδημα, που τα κάνει να έχουν αξία.

Σε μια πρόσφατη έκθεση του έγκριτου οικονομικού περιοδικού Economist (16 Νοεμβρίου 2013), παρουσιάσθηκαν στοιχεία, σύμφωνα με τα οποία η χώρα μας μαζί με την Γαλλία διαθέτουν κεφάλαια μηδενικά σε σχέση με το ακαθάριστο εθνικό προϊόν. Σε αντίθεση χώρες όπως η Ολλανδία, η Ισλανδία και η Ελβετία παρουσιάζουν κεφάλαια μεγαλύτερα από το ακαθάριστο εθνικό προϊόν τους.