Return on sales (ROS)

Το return on sales (ROS) είναι χρηματοοικονομικός δείκτης αποδοτικότητας μίας εταιρείας γνωστός και ως operating profit margin (περιθώριο λειτουργικού κέρδους).

Το return on sales (ROS) υπολογίζεται ως εξής: